aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51
Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme:
 
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontiem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit
živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Ame
n.
Věříme:
 
 
... že Bible – Písmo svaté – je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím
... že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,
... že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života,
... v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě,
... v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci
... že člověk byl stvořen k obrazu Božímu, avšak zhřešil svou neposlušností a ztratil tak obecenství s Bohem.
... že Ježíš Kristus svou obětí na kříži smířil lidstvo s Bohem a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému
 
...  v dílo Ducha svatého, který i dnes usvědčuje svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi
 
... že církev Kristova bude přenesena do Boží slávy
... ve zřízení tisíciletého království na zemi
... v Poslední soud
... ve spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu
... ve vzkříšení vykoupených pro věčný život a vzkříšení nespasených pro věčné zatracení v ohnivém jezeře
 
 
Hlavou církve je Ježíš Kristus
Církev byla založena v den Letnic vylitím Ducha svatého
Ve vztahu k ostatním křesťanům respektujeme zásadu ztotožnění se s viditelnou církví Kristovou
 

 Stisk - návrat na Hlavni stránku